Algemene Voorwaarden Drankgigant.nl


Drankgigant.nl BV is gevestigd aan de President Rooseveltlaan 774, 4382 NB te Vlissingen.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankgigant.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en inzichtelijk via de website van Drankgigant.nl, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.


Alle aanbiedingen van Drankgigant.nl zijn vrijblijvend. Drankgigant.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.


Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken artikelen retourneren aan Drankgigant.nl en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Een retourmelding dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden via [email protected]. De retourzending dient binnen 14 dagen na de retourmelding te geschieden. Na ontvangst van de retourzending, door Drankgigant.nl, wordt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen gecrediteerd aan de klant. De klant dientzelf zorg te dragen voor het in goede staat retourneren van de artikelen naar Drankgigant.nl. De retourkosten komen voor rekening van de klant.


De prijzen van onze producten zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Drankgigant.nl verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.


Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen betaalmethode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mailadres. In het geval de betalingstermijn overschreden wordt, is Drankgigant.nl gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.


Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland, België en Duitsland.


De bestelde goederen worden direct verzonden wanneer op werkdagen voor 17:00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Drankgigant.nl binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdag kunnen worden geleverd zal de klant gecontacteerd worden over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Drankgigant.nl overschreden wordt, zal Drankgigant.nl de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) op de hoogte stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met Drankgigant.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Drankgigant.nl te melden.


In het kader van voorgaande artikel worden reeds door de afnemer gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Drankgigant.nl het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.


Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Drankgigant.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is volledig aan Drankgigant.nl zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn bij de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging behoudt Drankgigant.nl zich het recht om het gehele bedrag van het product te claimen.


Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Drankgigant.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de bestelde goederen over op de afnemer, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Drankgigant.nl kunnen worden uitgesloten.


Drankgigant.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Drankgigant.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Drankgigant.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Drankgigant.nl. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Drankgigant.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.


De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Drankgigant.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Drankgigant.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Drankgigant.nl, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die eenmaal per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ten alle tijde te annuleren door onze medewerkers.

Afnemers en bezoekers van Drankgigant.nl website dienen alle intellectuele en industrile eigendomsrechten die rusten op de door Drankgigant.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Melding van fouten en/of manco's in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden. Meldingen worden grondig onderzocht middels camerabeelden, gewichten en voorraadcijfers.


Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Drankgigant.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Drankgigant.nl, President Rooseveltlaan 774, 4382 NB Vlissingen. Drankgigant.nl is per mail bereikbaar via [email protected]


Drankgigant.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Zeeland onder nummer 58258264 / Btw nummer NL 852949625 B01 / BE 0549.935.263 / MwSt. No.: 116/5915/4672


Drankgigant.nl BV verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Sie müssen 18 Jahre oder älter sein, um diese Seite zu besuchen.